УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Условия за връщане

Закупената стока може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба.

1) Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

– Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят може да използва формуляр за връщане, изпратен със стоката при поръчката

• Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон „ИЗПРАТИ“.

– Във формуляра за връщане на стока се посочват титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

– Стоката следва да бъде върната в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

– Потребителят отговаря за връщането на стоката на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице.

– Адрес за връщане на стоката: град София 1303, бул.Александър Стамболийски 147,офис 8

– Върната в горепосочения срок стока се приема от Дружеството, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали върху нея;

• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката или с повреден/липсващ етикет);

• приложена е фактура, с която стоката е получена.

– Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– Възстановяване на платената за стоката сума се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за връщане на сайта или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни и изпрати Стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ от договора,изпратен ведно със с върнатата стока.

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени по-горе, се прилагат и в този случай.